Analiza TP a brak zwolnienia dla „kontrolowanej transakcji rajowej”

Wejściu w życie przepisów tzw. „Nowego Ładu” towarzyszyła liczna zmiana przepisów o cenach transferowych, uregulowanych odpowiednio w przepisach ustawy o CIT lub ustawy o PIT. Jedna z nich to art. 11q ust. 3a ustawy o CIT (odpowiednio 23zc ust. 3a ustawy o PIT). Na mocy ww. przepisów zaistniała możliwość rezygnacji z dołączania analizy porównawczej / analizy zgodności do dokumentacji cen transferowych, m.in. w przypadku transakcji – innych niż transakcje kontrolowane – o których mowa w art. 11o ust. 1 i 1a ustawy o CIT (art. 23za ust. 1 i 1a ustawy o PIT).

Przepisy w swoim brzmieniu odwołują się do:

  • transakcji innych niż transakcje kontrolowane, dokonywanych z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową o wartości za rok podatkowy (w przypadku spółek niebędących osobami prawnymi – za rok obrotowy) przekraczających 100.000 zł;
  • transakcji kontrolowanych lub transakcji innych niż transakcje kontrolowane, których rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, a wartość takiej transakcji za rok podatkowy (w przypadku spółek niebędących osobami prawnymi – za rok obrotowy) przekracza 500.000 zł.

W zasadzie chodzi więc o – pośrednie lub bezpośrednie – transakcje rajowe.

Powyższe odstępstwo dotyczy wyłącznie „transakcji innych niż transakcji kontrolowanych”. Z kolei sformułowanie „transakcja kontrolowana” oznacza identyfikowane na podstawie rzeczywistych zachowań stron działania o charakterze gospodarczym, w tym przypisywanie dochodów do zagranicznego zakładu, których warunki zostały ustalone lub narzucone w wyniku powiązań.

Wniosek: wszelkie transakcje rajowe (pośrednie lub bezpośrednie), spełniające definicję transakcji kontrolowanej – a więc, które dokonywane są w ramach transakcji z podmiotem powiązanymnie podlegają zwolnieniu z obowiązku sporządzenia analizy porównawczej / analizy zgodności na mocy art. 11q ust. 3a ustawy o CIT (art. 23zc ust. 3a ustawy o PIT).

Współautorem tekstu jest Agnieszka Adamkowska, doradca podatkowy 14098.

Strefa wiedzyprzekierowanie przyciskuSkontaktuj się z namiprzekierowanie przycisku