Milionowa kara za nieświadomość… czyli Country-by-Country Reporting i powiadomienie

Pomimo, że ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami obowiązuje już od kilku lat, znaczna część podatników funkcjonujących w ramach dużych, międzynarodowych grup kapitałowych wciąż nie ma świadomości pełni obowiązków jakie z niej wynikają. Warto aby osoby odpowiedzialne za sprawy finansowo-podatkowe podmiotów zainteresowały się wspomnianymi obowiązkami, gdyż ustawodawca przewidział wysokie kary finansowe za ich niedopełnienie. Tym bardziej, że w większości przypadków będą one miały charakter czysto sprawozdawczy, niewymagający od podatnika angażowania znacznego nakładu czasu, środków ani nawet szczegółowych (lub trudnych do pozyskania, czy ustalenia) informacji.

W tym kontekście szczególnie istotne są art. 82-88 wspomnianej ustawy dotyczące wymiany informacji podatkowych o jednostkach wchodzących w skład grupy podmiotów. Przepisy te sprowadzają się do następujących obowiązków informacyjnych:

  • przekazania Szefowi KAS informacji o grupie podmiotów (CbC-R)
  • złożenia powiadomienia w zakresie obowiązku przekazania informacji o grupie podmiotów (CbC-P)

Czy CbC mnie dotyczy?

Obowiązki zostały nałożone na członków grup kapitałowych, których skonsolidowane przychody w poprzednim roku obrotowym przekroczyły jeden z progów wynoszących:

  • 750 000 000 euro albo równowartość tej kwoty,
  • 3 250 000 000 zł – w przypadku gdy grupa kapitałowa sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe w złotych.

Z uwagi na fakt, że w większości przypadków polskich przedsiębiorców – to zagraniczne podmioty wchodzące w skład grupy będą zobowiązane do raportowania (CbC-R) w swoim państwie, na podmiotach krajowych będzie spoczywał obowiązek złożenia Szefowi KAS jedynie powiadomienia (z wyjątkami). Dlatego też w dalszej części tekstu skupiamy się na informacjach dotyczących CbC-P (powiadomienia).

Zakres przekazywanych informacji i termin

Informacje, do przekazania których zobowiązany jest podatnik w powiadomieniu (CbC-P) nie są specjalnie rozbudowane… Oprócz wskazania roku obrotowego, za który składana jest informacja, w rzeczywistości sprawdzają się one do określenia danych identyfikacyjnych jednostki dominującej składającej informację o grupie podmiotów lub jednostki wyznaczonej do złożenia takiej informacji (numer identyfikacji podatkowej, adres ze szczególnym uwzględnieniem kraju w którym, taka informacja zostanie złożona).

CbC-P powinno zostać złożone w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego grupy podmiotów.

Oznacza to, że w przypadku gdy sprawozdawczym rokiem obrotowym grupy jest rok kalendarzowy a skonsolidowane przychodu tej grupy przekroczyły w 2022 roku wskazany wyżej próg przychodowy, podatnik powinien złożyć powiadomienie za 2023 r. w terminie do 2 kwietnia 2024 r. (teoretycznie powiadomienie powinno zostać złożone do końca marca, jednak ze względu na przypadające w tym terminie Święta Wielkanocne będące dniami ustawowo wolnymi od pracy, termin ulega wydłużeniu).

Jak złożyć?

Złożenie powiadomienia drogą elektroniczną wymaga odpowiedniego upoważnienia. Przepisy w tym zakresie stwierdzają, że odpowiednie będzie pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1). Osobą właściwą do podpisania powiadomienia może być każda osoba posiadająca wspomniane pełnomocnictwo. W szczególności, nie jest wymagane, podpis złożył kierownik jednostki, tak jak ma to miejsce w przypadku podpisywania TPR-C.

Kary i sankcje / Niezłożenie CbC-P w terminie  

Podatnicy, którzy nie dopełnili obowiązku złożenia powiadomienia, przekazali je niepełne lub niezgodnie z posiadanymi danymi podlegają karze pieniężnej nakładanej w drodze decyzji Szefa KAS w wysokości do 1 000 000 mln zł.

 Jak zapobiec karze?

Z uwagi na to, że w sprawach nałożenia kary pieniężnej stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, niekiedy organ administracji publicznej odstępuje od nałożenia kary na podstawie art. 189f KPA. Mimo, że odstępując od nałożenia kary organ działa z urzędu a przepisy nie regulują zainicjowania takiego odstąpienia w trybie wnioskowym, nie istnieją legislacyjne podstawy pozwalające na stwierdzenie, że podatnik nie może złożyć takiego wniosku. Stąd, w praktyce spóźnialscy podatnicy wysyłają takie pisma.

Ze względu na brak jasności znamiona jakiego czynu zabronionego wyczerpuje osoba nieskładająca CbC-P, wątpliwości podatników może budzić także kwestia zasadności złożenia czynnego żalu. Jednakże w świetle informacji opublikowanych na stronie internetowej MF, złożenie takiego czynnego żalu wydaje się zasadne.

CbC-P a pozostałe obowiązki „cen transferowych”

Mimo, że zarówno Country-by-Country Reporting, jak i regulacje dotyczące cen transferowych obejmują ten sam obszar, nie istnieje żadna korelacja pomiędzy obowiązkiem sporządzania dokumentacji cen transferowych lub składania informacji o cenach transferowych a obowiązkiem składania CbC-P. Przesłanki zobowiązujące podatników do sporządzania local file oraz TPR-C są inne niż, te stanowiące o konieczności złożenia powiadomienia. Może się zatem zdarzyć sytuacja, w której podatnik nie jest zobowiązany do sporządzania dokumentacji cen transferowych, będąc jednocześnie jednostką, od której ustawodawca wymaga złożenia CbC-P.

Spóźniłeś się ze złożeniem CbC-p? Nie wiesz jakie obowiązki z zakresu cen transferowych obejmują Twoją Spółkę? Jeżeli potrzebujesz pomocy na gruncie jednego ze wspomnianych obszarów, być może warto jest zasięgnąć eksperckiej porady w dziedzinie cen transferowych.

 Country by Country Notification in Poland

  • What? – CbC-Notification
  • In what cases Polish entity is obliged to submit CbC-Notification? – If consolidated revenue of the Group exceed € 3 250 000 000 in previous FY.
  • When? Deadline – 3 months after FY end.
  • How to fulfil this transfer pricing compliance in Poland? Through electronic form only.
  • Who can submit CbC-Notification form in Poland? The person submitting CbC-Notification in Poland has to be formally allowed to it… that means the valid UPL-1 form is required for that person.
Strefa wiedzyprzekierowanie przyciskuSkontaktuj się z namiprzekierowanie przycisku