Uproszczenia w dokumentacji cen transferowych. Fiskus rozstrzygnął wątpliwości.

Przepisy TP towarzyszą przedsiębiorcom już od wielu lat, jednak dopiero w roku 2022, pojawiły się interesujące uproszczenia w zakresie braku obowiązku sporządzania analizy porównawczej / analizy zgodności. Pomimo, że nowelizacja przepisów weszła w życie z początkiem zeszłego roku, to uproszczenie znajduje swoje zastosowanie już w stosunku do dokumentacji składanych za rok 2021. Moc wsteczna? Czemu nie!

Uproszczenie, ale dla kogo?

Ułatwienie jakim niewątpliwie jest brak obowiązku przygotowywania niezwykle czasochłonnej analizy porównawczej zostało uregulowane poprzez wprowadzenie w ustawie o CIT przepisu art. 11q ust. 3a pkt 1. Skorzystanie z omawianej preferencji wymaga od podatnika posiadania statusu mikro lub małego przedsiębiorcy. Celem ustalenia, czy dany podmiot spełnia ten warunek ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych odsyła bezpośrednio do przepisu art.7 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo przedsiębiorców, który określa jakie przesłanki muszą zostać spełnione, aby taki status posiadać.

I tak, mikro przedsiębiorcą jest przedsiębiorca który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Małym przedsiębiorcą jest ten, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

Co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat… czyli kłopotliwe rozbieżności interpretacyjne

W tym miejscu należy wspomnieć o kwestii budzącej niepewność podatników, związanej z niejasną relacją pomiędzy przepisem art. 11q ust. 3a a art. 11q ust. 3b ustawy o CIT. Podłożem wątpliwości była treść art. 11q ust. 3b, zgodnie z nią uproszczenie z art. 11q ust. 3a znajduje zastosowanie w przypadku przedsiębiorcy, który w ostatnim roku podatkowym spełnił warunki określone w art. 7 ust. 1 pkt 1 albo 2 ustawy – Prawo przedsiębiorców. Użycie w art. 11q ust. 3b ustawy o CIT określenia „w ostatnim roku podatkowym”, które w zestawieniu z przywołanym wyżej przepisem ustawy Prawo przedsiębiorców, do którego odsyła przepis art. 11q ust.3a ustawy o CIT, wspominającym o spełnianiu przesłanek do uzyskania statusu mikro/małego przedsiębiorcy w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat, spowodowało wśród podatników niemałe zamieszanie. Nie byli oni bowiem pewni, czy przy analizie statusu mikro/małego przedsiębiorcy mają oni uwzględniać dane za rok 2020, czy może 2021?

Fiskus przemówił – wątpliwości rozwiane

Niejednoznacznie sformułowane przepisy doczekały się jednak wyjaśnienia na drodze wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, w dniu 21 grudnia 2022 r. interpretacji indywidualnej (sygn. 0111-KDIB2-1.4010.730.2022.1.DD). W treści interpretacji organ stwierdził, że zwrot w „ostatnim roku podatkowym” należy rozumieć, że dotyczy on ostatniego roku podatkowego rok realizacji transakcji podlegającej obowiązkowi sporządzania dokumentacji cen transferowych. Powyższe oznacza, że w przypadku dokumentacji za rok 2021 podatnik przy ustalaniu statusu przedsiębiorstwa powinien brać pod uwagę wartości z roku 2020.

W grudniowej interpretacji Dyrektor KIS potwierdził również stanowisko wyrażone w interpretacji indywidualnej z dnia 24 października minionego roku (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.423.2022.1.AN), w myśl którego, aby skorzystać z uproszczenia z art. 11q ust. 3a pkt 1 ustawy o CIT wystarczy, że tylko podmiot zobowiązany do sporządzenia dokumentacji cen transferowych posiada status mikro/małego przedsiębiorcy.

Słowem podsumowania

Wprowadzone ułatwienie należy ocenić niezwykle pozytywnie, ponieważ pozwoli na znaczącą oszczędność czasu i środków. Koniec, końców każde uproszczenie, które choć trochę ułatwi życie podatnikom jest godne pochwały. Ustawodawco, oby tak dalej!

Strefa wiedzyprzekierowanie przyciskuSkontaktuj się z namiprzekierowanie przycisku