Korekty SLIM VAT nie takie straszne?

Korekty in minus – spełnienie warunków korekty w sposób dorozumiany.

Korekty in plus – nawet przy błędzie w fakturze pierwotnej, można na bieżąco.

To dwa nawjażniejsze wnioski plynące z interpretacji Dyrektora KIS z 24 grudnia 2021 r., 0114-KDIP4-2.4012.682.2021.4.WH.

Podatnik świadczy usługi i wystawia faktury. Po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego,  weryfikuje czy zaszły okoliczności uzasadniające zmianę dokonanego rozliczenia. Jeżeli tak, wystawia zbiorcze faktury korygujące dotyczące zmiany ceny. Klienci akceptują wynik weryfikacji w sposób dorozumiany (brak uwag do e-mail z arkuszem kalkulacyjnym pod korektę).

Zdaniem fiskusa, spełnienie warunków korekty in minius to brak uwag ze strony klienta na przesłany e-mail z arkuszem kalkulacyjnym.

Co do faktur korygujących in plus, zdaniem organu na fakturach pierwotnych podatek należny został wykazany w prawidłowej wysokości. Natomiast przyczyny korekty wynikają ze zdarzeń gospodarczych zaistniałych w okresie późniejszym. A konkretnie – na zidentyfkowaniu przez strony błędów.

Super te wnioski. Ułatwiają podatnikom praktykę rozliczeń w zakresie faktur korygujących. Nowy Ład w kwestii SLIM VAT?

 

 

 

Strefa wiedzyprzekierowanie przyciskuSkontaktuj się z namiprzekierowanie przycisku