Korekta podatku naliczonego SLIM VAT bez faktury

Fiskus przypomina, że korekta podatku naliczonego in minus może mieć miejsce nawet, jeśli nabywca nie posiada faktury korygującej. I nigdy jej nie posiądzie, gdyż sprzedawca wystawił notę.

Podatnik rozwiązał umowę leasingu i wykupił jej przedmiot (samochód) za umówioną kwotę. Strony zastrzegły, że będzie ona podlegać późniejszemu rozliczeniu. Jeśli w jego wyniku powstanie nadpłata, to leasingodawca zobowiązany jest do zwrotu. Ostateczna cena sprzedaży samochodu uzależniona została od wysokości kwoty rozliczenia umowy leasingu. Nadpłata rzeczywiście powstała, leasingodawca zwrócił podatnikowi prawie 200.000 zł netto. Zwrot udokumentował notą księgową.

Dyrektor KIS uznał, że zwrot ceny nabytego towaru (pojazdu) spowodował rzeczywiste obniżenie ceny. Podatnik stosownie do art. 86 ust. 19a ustawy o VAT jest zobowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego z faktury dokumentującej sprzedaż samochodu. Dla obowiązku pomniejszenia podatku naliczonego ważny jest nie sam moment otrzymania faktury korygującej, a moment uzgodnienia warunków obniżenia podstawy opodatkowania oraz moment spełnienia tych uzgodnionych warunków. Tak rozumianym uzgodnieniem może być zawarcie umowy określającej w jakich sytuacjach nabywca uzyskuje prawo do odzyskania części wynagrodzenia. Natomiast spełnienie warunków oznacza zatem ziszczenie się zdarzenia stanowiącego przesłankę obniżenia wynagrodzenia. Dopuszczalną formą uzgodnienia może być również domniemana akceptacja uzgodnienia warunków transakcji. Domniemana akceptacja warunków może wystąpić w szczególności kiedy samo wystawienie faktury korygującej albo dokonanie przelewu, będzie stanowiło element uzgodnienia/spełnienia warunków korekty. Nabywca musi wiedzieć, że zaistniały okoliczności powodujące obowiązek obniżenia podatku naliczonego.

W analizowanej sprawie spełnieniem warunku jest przelew części kwoty przez leasingodawcę. Wtedy podatnik powinien pomniejszyć podatek naliczony. Nie ma znaczenia, czy posiada fakturę korygującą. Jeśli tego nie zrobi – powstanie po jego stronie zaległość podatkowa, a w konsekwencji także odsetki i sankcja VAT. A także ryzyko odpowiedzialności KKS.

Szerzej: 0114-KDIP4-2.4012.216.2022.2.KS.

 

 

 

 

 

 

 

 

Strefa wiedzyprzekierowanie przyciskuSkontaktuj się z namiprzekierowanie przycisku