Solveo

Audyt FINANSOWY

W SOLVEO świadczymy usługi z zakresu badania sprawozdań finansowych (audyt finansowy), badania pakietów konsolidacyjnych oraz innych czynności zastrzeżonych dla biegłych rewidentów.

W naszych działaniach podchodzimy ze zrozumieniem do potrzeb klientów poszukując rozwiązań, które podniosą wydajność współpracujących z nami przedsiębiorstw. Wykonując powierzoną nam pracę zapewniamy terminowe wykonanie zleconych nam zadań, a sposób prowadzenia prac konsultujemy indywidualnie z każdym klientem.

Badanie sprawozdań finansowych

W ramach SOLVEO funkcjonujemy również jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Audyty sprawozdań finansowych sporządzone są zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości PSR oraz wg. międzynarodowych standardów MSR / MSSF.
Celem audytu sprawozdań finansowych jest sprawdzenie prawidłowości sporządzonego sprawozdania finansowego, a także ocena systemu rachunkowości.

Realizując powierzoną nam pracę wykorzystujemy wyspecjalizowane umiejętności, sprawdzone techniki i metody badania oraz zdobyte doświadczenie branżowe. Usługa ta obejmuje:

  • badanie bilansu i przegląd jednostkowych sprawozdań finansowych,
  • badanie bilansu i przegląd skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
  • kompilacja – badanie sprawozdań finansowych (lub ich elementów).

Rezultatem badania sprawozdania finansowego jest opinia oraz raport z wykonanych czynności.

Przeprowadzony przez SOLVEO audyt finansowy określa prawidłowości działania systemu finansowo-księgowego, systemu kontroli wewnętrznej, analizuje zasadnicze problemy, jak również wskazuje obszary powstawania znaczących ryzyk.

Kontakt:

MACIEJ TRZEMŻALSKI

Partner
Biegły rewident nr 11023

Badanie pakietów konsolidacyjnych

Pakiet konsolidacyjny jest rozszerzeniem dla sprawozdania finansowego, należy wskazać w nim dane dotyczące transakcji ze wszystkimi podmiotami podporządkowanymi objętymi skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym (m.in. zestawienia zakupu i sprzedaży składników majątku trwałego i obrotowego, przychody i koszty, wzajemne należności i zobowiązania).

Celem świadczonych usług jest uwiarygodnienie danych finansowych zawartych w pakietach konsolidacyjnych.

Zajmujemy się wykonywaniem usług z zakresu:

  • potwierdzania prawidłowości pakietów konsolidacyjnych i „reportingów” grupowych,
  • usługi poświadczające i pokrewne, w tym m.in. usługi w uzgodnionym zakresie (agreed-upon procedures).

Kontakt:

MACIEJ TRZEMŻALSKI

Partner
Biegły rewident nr 11023

Usługi biegłego rewidenta

Oferujemy wykonanie różnego rodzaju ekspertyz, analiz, konsultacji, które dotyczyć mogą wszelkich aspektów związanych z rachunkowością oraz funkcjonowaniem systemów księgowych.

Przygotowując opinię, analizujemy zagadnienia każdego Klienta indywidualnie w celu wskazani najbardziej właściwych dla niego rozwiązań ewidencyjnych.

Opracowujemy szereg wskazówek z dziedziny rachunkowości i sprawozdawczości.

Naszym celem jest bieżące wspieranie klientów we wszystkich działaniach związanych z rachunkowością i sprawozdawczością przedsiębiorstwa oraz udzielenie odpowiedzi na wszelkie pojawiające się zagadnienia i wątpliwości dotyczące wskazanego obszaru działania.

Kontakt:

MACIEJ TRZEMŻALSKI

Partner
Biegły rewident nr 11023

Pozostałe usługi atestacyjne

Usługi atestacyjne, zwane również jako usługi poświadczające dedykowane są podmiotom, które chcą uwiarygodnić lub potwierdzić informacje finansowe i niefinansowe, systemy, procesy, a także dokonane kalkulacje.

Usługa ta służy wspieraniu Państwa rozwoju, oraz zwiększa sprawność i bezpieczeństwo zawieranych transakcji gospodarczych. Uzgodniony zakres prac jest całkowicie zindywidualizowany dla każdego Klienta i opiera się na aktywnej współpracy.

Dzięki skorzystaniu z usług atestacyjnych mają Państwo możliwość szybkiego uzyskania potwierdzenia prawidłowości przyjętych założeń i dokonanych obliczeń.

Wszystkie czynności wykonuje biegły rewident posiadający specjalistyczną wiedzę oraz doświadczenie.

Oferujemy także usługi poświadczające zastrzeżone dla biegłych rewidentów w Kodeksie Spółek Handlowych tj.:

  • badanie planów przekształcenia, planów połączeń i podziału spółek prawa handlowego,
  • badanie sprawozdań założycieli spółki akcyjnej dotyczących wkładów niepieniężnych, mienia nabytego przed zarejestrowaniem spółki, wyceny wkładów,
  • badanie wkładów niepieniężnych.

Kontakt:

MACIEJ TRZEMŻALSKI

Partner
Biegły rewident nr 11023