Solveo

ULGI I DOTACJE

Korzystanie z dotacji i ulg pozwala zwiększyć konkurencyjność prowadzonego biznesu i obniżyć koszty planowanych inwestycji. Aby korzystać z dostępnego wsparcia w sposób efektywny należy przyjąć odpowiednią strategię pozyskania dostępnych ulg i dotacji. Właściwe przygotowanie aplikacji i spełnienie wymogów formalnych oraz prowadzenie negocjacji z instytucjami są często wyzwaniem dla przedsiębiorców. W oparciu o zgromadzone w SOLVEO doświadczenie w tym obszarze – chętnie pomożemy Państwu im sprostać.

 

Dotacje

Fundusze UE to przede wszystkim dotacje dla przedsiębiorców, które umożliwiają im rozwój biznesu. Projekty dofinansowane mogą dotyczyć przykładowo wdrożenia innowacji, prac B+R, instalacji OZE czy udziału w targach.

Poza Funduszami UE przedsiębiorcy mogą także korzystać z instrumentów krajowych, takich jak Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030 czy liczne programy na rzecz środowiska oferowane przez NFOŚ.

Niezależnie od źródła, skala dostępnych środków jest jednak zawsze mniejsza niż potrzeby zgłaszane przedsiębiorców, co oznacza, iż tylko najlepiej przygotowane projekty otrzymują dofinansowanie.

Dlatego naszych klientów wspieramy w:

 • analizie projektów pod kątem możliwości ubiegania się o wsparcie publiczne,
 • weryfikacji spełnienia kryteriów definicji MŚP na podstawie przepisów i praktyki w zakresie pomocy publicznej,
 • przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie wraz z opracowaniem biznesplanów/studiów wykonalności z analizami finansowymi,
 • rozliczaniu dofinansowania i sprawozdawczości,
 • interpretacji bieżących zagadnieniach dotyczących pomocy publicznej,
 • przygotowaniu się do kontroli dofinansowania.

Kontakt:

GRZEGORZ KOKOSZKIEWICZ

Partner
Doradca podatkowy nr 11907
dokumentacja cen transferowych za rok 2020

Polska Strefa Inwestycji / Specjalne Strefy Ekonomiczne

Polska Strefa Inwestycji jest instrumentem wsparcia inwestycji przedsiębiorców w formie zwolnienia podatkowego w wysokości do 70% wartości nakładów inwestycyjnych lub dwuletnich kosztów pracy nowych pracowników. Zainwestowana złotówka oznacza 70 groszy zaoszczędzonego podatku dla inwestora.

Korzystanie w sposób bezpieczny z pomocy publicznej w ramach Polskiej Stefy Inwestycji (Specjalnych Stref Ekonomicznych) wymaga aplikowania o decyzję o wsparciu, a także wdrożenia procedur kalkulowania zwolnienia podatkowego. Dlatego dla naszych klientów:

 • analizujemy kwalifikowalność planów inwestycyjnych pod kątem uzyskania zwolnienia podatkowego,
 • opracowujemy aplikacje o udzielenie decyzji o wsparciu,
 • negocjujemy warunki przyznania pomocy publicznej,
 • przeprowadzamy szkolenia na temat bezpiecznych oraz efektywnych sposobów korzystania z ulgi podatkowej,
 • opracowujemy zasady korzystania ze zwolnienia podatkowego w zgodności z interpretacją ogólną Ministra Finansów w sprawie sposobu ustalania dochodu zwolnionego,
 • przygotowujemy procedury kalkulacji dochodu zwolnionego wraz z narzędziem dyskontującym,
 • przeprowadzamy przeglądy rozliczeń korzystania z ulgi podatkowej wraz z weryfikacją kwalifikowalności wydatków w SSE/PSI,
 • wnioskujemy o zmiany warunków zapisanych w zezwoleniach SSE / decyzjach o wsparciu.

Kontakt:

GRZEGORZ KOKOSZKIEWICZ

Partner
Doradca podatkowy nr 11907

IP Box

Począwszy od 2019 roku przedsiębiorcy mogą korzystać z nowego rozwiązania podatkowego tzw. IP Box, czyli obniżona 5% stawka opodatkowania dochodów z tytułu praw własności intelektualnej.

Ten instrument jest dedykowany przedsiębiorcom, którzy opracowują / rozwijają / ulepszają prawa własności intelektualnej między innymi takie jak patent, wzór użytkowy, wzór przemysłowy, autorskie prawo do programu komputerowego, a następnie osiągają dochody z tych praw poprzez ich sprzedaż, licencjonowanie czy ich wykorzystanie w wytwarzanych produktach i usługach.

Wdrożenie IP Box pozwala na bezpieczne zmniejszenie zobowiązań podatkowych i poprawę konkurencyjności prowadzonej działalności. Naszym klientom pomagamy w:

 • analizie kwalifikowalności wdrożenia IP Box wraz z estymacją korzyści podatkowych,
 • identyfikacji kwalifikowanych praw własności intelektualnej w ramach IP Box,
 • przygotowaniu kalkulacji wskaźnika Nexus,
 • kalkulacji dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, w tym wydzieleniu dochodu uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi z wykorzystaniem metodologii cen transferowych,
 • zabezpieczeniu wdrożenia IP Box poprzez uzyskanie interpretacji indywidualnej,
 • przygotowanie procedur umożliwiających samodzielną kalkulację dochodu kwalifikowanego dla IP Box w przyszłych latach.

Kontakt:

GRZEGORZ KOKOSZKIEWICZ

Partner
Doradca podatkowy nr 11907

Ulga B+R

Jedną z najbardziej atrakcyjnych form wsparcia przedsiębiorców jest ulga podatkowa B+R, w ramach której podatnicy uzyskują możliwość podwójnego odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów związanych z działalnością innowacyjną.

Odpowiednie przygotowanie i wdrożenie do stosowania ulgi B+R pozwala na bezpieczne zmniejszenie zobowiązań podatkowych, dlatego też wspieramy naszych klientów poprzez:

 • analizę procesów i zadań pod kątem spełnienia wymogów działalności B+R dla celów korzystania z ulgi podatkowej,
 • weryfikację kosztów poniesionych pod kątem kwalifikowalności do ulgi podatkowej B+R,
 • zbudowanie i sformalizowanie odpowiedniego procesu wewnętrznego zabezpieczającego właściwe korzystanie z przysługujących odliczeń,
 • zabezpieczenie przyjętego podejścia w drodze opinii podatkowych lub interpretacji indywidualnych,
 • pełnienie roli kontrolera B+R realizującego proces gromadzenia danych i informacji potrzebnych do kalkulacji ulgi podatkowej w trakcie roku podatkowego jak i na potrzeby przygotowania deklaracji CIT-BR.

Kontakt:

GRZEGORZ KOKOSZKIEWICZ

Partner
Doradca podatkowy nr 11907