MDR-owy zawrót głowy

Co się stanie, jeśli złożę MDR-1 lub MDR-3 po terminie? Czy grozi mi kara wynikająca z Kodeksu Karno-Skarbowego?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, usystematyzujmy sobie najpierw co jest czym w Ordynacji podatkowej, aby lepiej operować przepisami KKS.

  • MDR-1 jest to informacja o schemacie podatkowym regulowana art. 86b § 1, art. 86c § 1 i 2, oraz art. 86d § 4. Jest to podstawowa informacja o schemacie podatkowym składana przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu lub inną osobę upoważnioną na podstawie pełnomocnictwa PPS-1.
  • MDR-2 jest to zawiadomienie dotyczące schematu podatkowego regulowane art. 86b § 6 oraz art. 86d § 3 i 5. Zawiadomienie na formularzu MDR-2 składają podmioty pełniące rolę promotora lub wspomagającego.
  • MDR-3 to Informacja korzystającego o zastosowaniu schematu podatkowego na podstawie 86j § 1. Jest to informacja składana wraz z deklaracją, do którego zastosowanie ma uzgodnienie. Dla przykładu, jeśli schemat polega na zwolnieniu z podatku dochodowego na podstawie decyzji o wsparciu, to MDR-3 składamy za okres rozliczeniowy tak długo, jak długo korzystamy ze zwolnienia wynikającego z decyzji o wsparciu.
  • MDR-4 to kwartalna informacja o udostępnieniu schematu podatkowego standaryzowanego na podstawie art. 86f § 4. Ten formularz składają promotorzy i wspomagający.

Jaki jest termin na złożenie informacji o schemacie podatkowym (MDR-1)?

W przypadku MDR-1 jest to co do zasady 30 dni od dnia następującego po udostępnieniu schematu podatkowego, przygotowaniu  schematu podatkowego do wdrożenia lub od dnia dokonania pierwszej czynności związanej z wdrażaniem schematu podatkowego, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

Z powyższego jasno wynika, że do 30 sierpnia należy złożyć MDR-1 w przypadku, gdy podatnik w odniesieniu do uzgodnienia korzysta z zawieszenia terminu.

Jaka kara grozi za niezłożenie informacji o schemacie podatkowym (MDR-1)?

KKS w art. 80f § 1 stanowi, że kto wbrew obowiązkowi:

1) nie przekazuje właściwemu organowi informacji o schemacie podatkowym albo przekazuje informacje po terminie,

2) nie przekazuje właściwemu organowi danych dotyczących podmiotów, którym udostępniono standaryzowany schemat podatkowy, albo przekazuje je po terminie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

Informacja o schemacie podatkowym, do której odnosi się art. 80f § to informacja, którą składa się na formularzu MDR-1. Oznacza to, że podlega karze grzywny ten, kto nie składa MDR-1 wcale lub składa formularz po terminie.

Nie złożyłem MDR-1 w terminie, co dalej?

W takim wypadku zalecamy złożenie czynnego żalu (wraz ze złożeniem MDR-1), czyli zawiadomienia o którym mowa w art. 16 § 1 Ustawy Kodeks Karny Skarbowy, zgodnie z którym nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.

Zwracamy uwagę, że czynny żal powinna podpisać osoba, która dopuściła się czynu wskazanego w KKS, może to być członek zarządu, ale także księgowa lub wyznaczona osoba w spółce, która zgodnie z obowiązkami wynikającymi ze swojego stanowiska, powinna była złożyć informację o schemacie podatkowym w terminie.

Jaki jest termin na złożenie informacji, o której mowa w art. 86j § 1 (MDR-3)?

Tu się temat niestety komplikuje …

Minister Zdrowia Rozporządzeniem z dnia 14 czerwca 2023 r. z dniem 1 lipca 2023 r. odwołał na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusami SARS-CoV-2. W związku z tym z końcem lipca 2023r. przestaje obowiązywać okres zawieszenia obowiązku raportowania schematów podatkowych.

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 31y Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, bieg terminów związanych ze schematami podatkowymi podlega odwieszeniu od 30 dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19 (wyjątkiem są schematy podatkowe transgraniczne – w ich przypadku odwieszenie terminów nie mogło być dłuższe niż do dnia 30 czerwca 2020 r.).

Zdaniem Ministerstwa Finansów (z którym się nie zgadzamy), z powyższych przepisów wynika, że po odwieszeniu biegu terminów do złożenia informacji o schematach podatkowych, w przypadku MDR-3 nie będzie można skorzystać z odsunięcia w czasie terminów ponad okres zawieszenia wynikający z ustawy covidowej, gdyż ich termin pierwotny minął w dniu złożenia deklaracji (np. CIT-8). Taką interpretację przepisów dotyczącą terminów składania MDR-3 sformułowało Ministerstwo Finansów wskazując, że:

„Termin na złożenie deklaracji w zakresie podatku dochodowego za rok 2020, 2021 oraz 2022 już minął. Wobec powyższego informację MDR-3, w odniesieniu do schematów podatkowych innych niż schematy podatkowe transgraniczne, za rok 2020, 2021 oraz 2022 należy złożyć najpóźniej w dniu 1 sierpnia 2023 r.”

Trudno zgodzić się z taką interpretacją 

Problem zasadniczo sprowadza się do interpretacji przepisów regulujących bieg terminów wynikających z dwóch różnych Ustaw.

Ordynacja wskazuje, że informację o schematach podatkowych składa się w terminie złożenia deklaracji podatkowej (tj. MDR-3 składany do deklaracji CIT-8 powinno złożyć się do 30 czerwca). Natomiast Ustawa Covidowa z dnia 2 marca 2020 wskazuje w art.31y, że „w przypadku schematu podatkowego w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 10 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa terminy, o których mowa w dziale III rozdziale 11a tej ustawy, nie rozpoczynają się a rozpoczęte podlegają zawieszeniu w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, przy czym w przypadku schematu podatkowego transgranicznego w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2020 r.”

Skoro zatem do dnia odwieszenia termin na złożenie informacji nie rozpoczął się, to w jaki sposób mógł minąć?

Naszym zdaniem zakończenie zawieszenia terminu spowodowało rozpoczęcie biegu terminu, o którym mowa w art. 27 ust 1 Ustawy o CIT, zgodnie z którym podatnicy opisani w tym przepisie składają zeznanie do końca trzeciego miesiąca roku następnego. Zatem termin na złożenie MDR-3, który składa się w terminie złożenia deklaracji CIT, rozpoczął się z dniem odwieszenia tych terminów (przypomnijmy, że Rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2023 r.  kończy stan epidemii 1 lipca, więc po 30 dniach po zniesieniu stanu epidemii następuje odwieszenie terminów). A skoro zgodnie z Ustawą Covidową bieg terminów się nie rozpoczął do czasu odwołania stanu epidemii, to rozpoczął się z końcem lipca, więc trzymiesięczny termin na złożenie MDR-3 do deklaracji CIT-8 mija 31 października 2023 r.

Dla tych jednak, którzy lubią spokojnie spać i mimo wszystko woleliby się zastosować do terminów wskazanych przez MF, wskazujemy, że art. 80f § 2 KKS, wskazuje, że karze podlega ten, kto wbrew obowiązkowi nie składa informacji, o której mowa w art. 86j § 1 Ordynacji Podatkowej. Chodzi więc o MDR-3 i zwracamy uwagę, że przepis ten nie penalizuje niezłożenia tej informacji po terminie, a jedynie niezłożenie go wcale.

Masz problem z MDR? Zobacz jak możemy Ci pomóc – kliknij.

 

 

Strefa wiedzyprzekierowanie przyciskuSkontaktuj się z namiprzekierowanie przycisku