Zaliczki na PIT w 2022 r. – objaśnienia podatkowe

Słynne (i sporne) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek do chodowy od osób fizycznych doczekało się już objaśnień podatkowych, zawierających również praktyczne przykłady stosowania przepisów [klik]. Co z nich wynika?

Płatnik jest obowiązany zweryfikować, czy uzyskane za jego pośrednictwem miesięczne przychody podatnika (z jednego źródła przychodów!) nie przekroczą kwoty 12.800 zł brutto. Dalej, jeżeli kwotowy limit jest spełniony, płatnik:

  1. oblicza kwotę należnej zaliczki na podatek na dwa sposoby:
  • według zasad obowiązujących w 2022 r., tj. po wejściu w życie „Polskiego Ładu” oraz
  • według zasad obowiązujących w 2021 r.;
  1. porównuje wyliczone kwoty, a następnie pobiera i odprowadza zaliczkę na podatek wg kwoty niższej,

Chyba, że podatnik zrezygnował ze stosowania rozporządzenia (warunek: płatnik przy poborze zaliczek nie stosuje 1/12 kwoty zmniejszającej podatek)…

W przypadku pobrania i odprowadzenia kwoty należnego podatku obliczonego na zasadach obowiązujących w 2021 r. powstaje nadwyżka podlegająca odroczeniu. Odroczenie potrwa aż do miesiąca, w którym zaliczka wyliczona wg zasad obowiązujących w 2022 r. będzie niższa od zaliczki wyliczonej wg zasad w 2021 r. W miesiącu tym płatnik pobiera zaliczkę obliczoną na zasadach obowiązujących w 2022 r. oraz nadwyżkę z poprzednich miesięcy. Maksymalnie jednak do kwoty zaliczki obliczonej według zasad obowiązujących w 2021 r. Nierozliczone w jednym miesiącu kwoty należy rozliczyć w miesiącach następnych.

Naprawa „Polskiego Ładu” nadal więc trwa i to w bardzo szybkim tempie – począwszy od rozporządzenia z 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek do chodowy od osób fizycznych, poprzez wydanie do tego rozporządzenia objaśnień podatkowych w dniu 20 stycznia 2022 r., by 24 stycznia 2022 r. wydać projekt ustawy przenoszący do ustawy o PIT postanowienia rozporządzenia 7 stycznia 2022 r… czy objaśnienia do rozporządzenia, które zaszczepione zostanie do ustawy zachowają aktualność? Być może doczekamy się kolejnych objaśnień, objaśniających tę nieobjaśnianą do tej pory zagadkę.

Strefa wiedzyprzekierowanie przyciskuSkontaktuj się z namiprzekierowanie przycisku