Raport z AMAZON a 0% VAT w przypadku WDT

Zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, jednym z warunków skorzystania ze stawki podatku 0% w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów jest posiadanie dowodów na to, że towary będące przedmiotem WDT zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. Natomiast art. 42 ust. 3 ustawy o VAT wskazuje co może być takim dowodem. I tak zgodnie z pkt. 1 tego przepisu, takim dowodem mogą być dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju – w przypadku gdy przewóz towarów jest zlecany przewoźnikowi (spedytorowi).

W przypadku sprzedaży towarów przez platformę AMAZON konsumentom (podmioty niebędące podatnikami) sprzedający rozlicza WSTO. Jednak gdy kupującym będzie podmiot będący podatnikiem (np. posiada numer VAT UE) to sprzedający rozlicza WDT. Co do zasady WDT jest opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 0%. Oczywiście aby z niej skorzystać, trzeba spełnić szereg warunków. Stanowisko organów podatkowych i sądów bywa w tej materii rozbieżne.

Dobrym przykładem jest tu wyrok WSA w Warszawie z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie o sygn. III SA/Wa 1806/21, gdzie sąd – wbrew twierdzeniom organu – jednoznacznie stwierdził, iż „Raport Amazon należy traktować jako dokument, o którym mowa w art. 42 ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT tj. jako „dokument przewozowy otrzymany od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju (…) w przypadku, gdy przewóz towarów jest zlecany przewoźnikowi (spedytorowi).”. Co prawda wyrok ten został zaskarżony przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, niemiej również NSA w wyroku z dnia 02.12.2022 r., sygn. I FSK 1436/22 podzielił pogląd korzystny dla podatników, podkreślając, że: „w sferze dokumentowania takich transakcji uwzględniać trzeba zmieniające się zasady i specyfikę handlu on-line, która – z uwagi na szeroki zakres transakcji dokonywanych w tej formie i udział wielu podmiotów – może uniemożliwiać poszczególnym podatnikom wejście w posiadanie typowych dokumentów np. CMR z powodu przemieszczania jednocześnie towarów wielu dostawców przez podmioty organizujące cały obrót towarem.”

Jako inny nieco „świeższy” przykład możemy tu także wskazać wyrok WSA w Warszawie z dnia 18.04.2023 r., sygn.  III SA/Wa 2852/22, w którym potwierdzone zostały ww. tezy: „Z powyższego wynika, że to A. jest odpowiedzialny za przewóz towarów i dokument przedstawiony przez niego należy uznać za dokument przewozowy dla celów art. 42 ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT a A. należy traktować jako przewoźnika, spedytora”.

Słowem: Raport otrzymany od platformy Amazon stanowi wystarczający dowód wywozu towarów uprawniający do zastosowania stawki 0% (przy założeniu spełnienia pozostałych warunków).

Planujesz zacząć sprzedaż poprzez platformę AMAZON? WSTO, WDT, VAT OSS, VIU-DO – to wszystko Cię dotyczy. A jeśli nigdy nie słyszałeś o tych skrótach – czym prędzej zapraszamy do kontaktu!

Strefa wiedzyprzekierowanie przyciskuSkontaktuj się z namiprzekierowanie przycisku