Komandytariusz podatnikiem VAT gdy prowadzi sprawy spółki

Czy członek zarządu jest podatnikiem VAT? To zależy w dużej mierze od konstrukcji umowy. Wszystko z powodu kwalifikacji do źródeł przychodów na gruncie podatku PIT – działalność wykonywana osobiście. Uznanie za podatnika VAT wymaga w tym przypadku przejścia przez “świętą trójcę” przesłanek: związanie co do warunków, wynagrodzenia i odpowiedzialności względem osób trzecich (art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT).

Co ciekawe, podobnych dylematów nie mają wspólnicy spółki komandytowej, prowadzący jej sprawy i uzyskujący z tego tytułu wynagrodzenie. Osiągają oni bowiem przychody z tzw. innych źródeł. Potwierdził to Dyrektor KIS w interpretacji z 6 lipca 2022 r., sygn. 0112-KDIL1-2.4012.122.2022.2.PM.

Współnicy spółki komandytowej prowadzą jej sprawy i otrzymują z tego tytułu wynagrodzenie. Wynika to z samej umowy spółki, a nie z odrębnej umowy o zarządzanie. Umowa spółki komandytowej nie przewiduje odpowiedzialności komandytariusza wobec osób trzecich za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem przez niego spraw spółki. Komandytariusze odpowiadają jedynie za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli do wysokości sumy komandytowej.

Dyrektor KIS uznał, że czynności prowadzenia spraw spółki należy oceniać według zasad ogólnych. Skoro komandytariusze wykonują czynności, w zamian za które otrzymują wynagrodzenie, stanowiące przychód z innych źródeł, to działalność taka stanowi działalność gospodarczą. Czynności te są usługami w rozumieniu ustawy o VAT, świadczonymi przez podatnika prowadzącego samodzielnie działalność gospodarczą i podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Spółce komandytowej przysługuje z kolei prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT wystawionych przez jej wspólników z tytułu prowadzenia przez nich spraw Spółki komandytowej za wynagrodzeniem.

Strefa wiedzyprzekierowanie przyciskuSkontaktuj się z namiprzekierowanie przycisku