I Ty możesz zostać akcyzowym paserem. Nie polecamy.

Płyn (potocznie zwany liquidem) do papierosów elektronicznych jest wyrobem akcyzowym. Ustawa o podatku akcyzowym definiuje liquid jako roztwór przeznaczony do wykorzystania w papierosach elektronicznych, zarówno z nikotyną, jak i bez nikotyny, w tym bazę do tego roztworu zawierającą glikol lub glicerynę, przy czym roztwór uważa się za przeznaczony do wykorzystania w papierosach elektronicznych, gdy jest używany albo ze względu na jego skład i właściwości fizykochemiczne może być użyty w papierosach elektronicznych, bez względu na miejsce jego sprzedaży bądź oferowania na sprzedaż”. Definicja ta uległa rozszerzeniu od 1 stycznia 2023 r. Ta poprzednia otwierała szeroką „furtkę”, którą podatnicy wykorzystywali między innymi sprzedając „aromat do kominków”, aby uniknąć zapłaty podatku akcyzowego.

Podatek akcyzowy od płynów do papierosów elektronicznych efektywnie obowiązuje od 1 października 2020 r. i  wynosi 0,55zł za 1ml. Na opakowaniach płynów do e-papierosów musi się znaleźć znak akcyzy (banderola).

Z racji tego, że liquidy są dużo droższe niż przed opodatkowaniem ich akcyzą, wciąż można kupić na rynku liquidy “bez banderoli” –  czyli bez akcyzy. Są one znacząco tańsze a to przyciąga wielu klientów. Stowarzyszenie Vaping Association Polska, zrzeszające niezależnych przedsiębiorców branży elektronicznych inhalatorów nikotyny szacowało pod koniec ubiegłego roku, że szara strefa w branży płynów do elektronicznych papierosów osiąga około 350 mln zł rocznie.

Sprzedaż liquidu bez akcyzy to dla sprzedawcy ryzyko negatywnych konsekwencji. To jasne.

Ale czy jakieś konsekwencje grożą też nabywcy?

Zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest nabycie lub posiadanie wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości. Co to oznacza? Jeśli zakupimy liquid bez akcyzy to urzędnik może nakazać nam zapłacić od tego liquidu podatek akcyzowy w należnej wysokości. A to nie koniec nieprzyjemności po stronie nabywającego.

Paserstwo to zachowanie polegające na nabyciu rzeczy uzyskanej za pomocą czynu zabronionego, lub udzieleniu innej osobie pomocy do jej zbycia, albo na przyjęciu tej rzeczy lub pomocy w jej ukryciu. Paserstwo akcyzowe zostało zdefiniowane w art. 65 KKS. W przypadku gdy kupujemy liquid bez zapłaconej akcyzy, możemy podlegać karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie. Jest to więc przestępstwo skarbowe. Najniższa liczba stawek wynosi 10, najwyższa – 720. stawka dzienna, to od 116,33 zł do 46.533,33 zł, grzywna minimalna zatem to 1.163,30 zł, grzywna maksymalna, to 33.503.040 zł. Jednak w przypadku gdy kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości (698 000 zł) sprawca czynu podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. W przypadku gdy kwota narażonego na uszczuplenie podatku nie przekracza ustawowego progu (17 450 zł) sprawca czynu podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Szacując ryzyko denuncjacji należy brać pod uwagę, że organy podatkowe nasilają czynności weryfikacyjne (w tym także nabycia sprawdzające). A te dają możliwość zidentyfikowania wielu zachowań naruszających przepisy podatkowe. Przepisów podatkowych nie wolno naruszać i zasada ta dotyczy nie tylko podatników. Chociaż… musimy pamiętać, że podatnikiem akcyzy jest także osoba fizyczna wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą, w tym podmiot nabywający lub posiadający wyroby akcyzowe znajdujące się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli od wyrobów tych nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości, a w wyniku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony.

 

 

 

Strefa wiedzyprzekierowanie przyciskuSkontaktuj się z namiprzekierowanie przycisku