Solveo

USŁUGI prawne

W SOLVEO dostrzegamy, jak ważna jest integracja usług doradczych i prawnych przy wspieraniu współczesnego biznesu. Dla zabezpieczenia poprawnej realizacji celów podejmowanych decyzji istotna jest zarówno właściwa ocena implikacji podatkowych danej operacji, jak i odpowiednie zabezpieczenie jej od strony prawnej. Dlatego też w ramach SOLVEO skupiamy nie tylko ekspertów ds. podatków, ale również doświadczonych specjalistów w zakresie prawa (w szczególności prawa cywilnego i prawa spółek), aby zapewnić naszym klientom sprawne i skuteczne wsparcie w bieżącym prowadzeniu działalności jak i podczas jego restrukturyzacji.

Obsługa prawna spółek

SOLVEO oferuje m.in. obsługę w zakresie tworzenia i przekształcania spółek. Jesteśmy świadomi, że zarówno rejestracja spółki jak i późniejsza zmiana umowy wymaga przygotowania dokumentacji i spełnienia wielu formalnych obowiązków. Wsparcie ekspertów doświadczonych w realizacji usługi zakładania spółek gwarantuje pewność realizacji oraz profesjonalizm w prowadzonej sprawie.

Dzięki oferowanemu przez SOLVEO doradztwu, nie tylko dobierzemy dla naszych klientów optymalną formę prawną dla realizacji ich planów biznesowych, ale również przygotujemy kompleksową dokumentację oraz złożymy ją do odpowiednich organów.

W zakresie naszych usług wchodzą m.in.

  • doradztwo w zakresie rozpoczęcia działalności gospodarczej w Polsce,
  • tworzenie i likwidowanie spółek, oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych,
  • konsulting dotyczący bieżącego funkcjonowania spółek oraz ich organów,
  • sporządzenie i wdrożenie zasad ładu korporacyjnego (corporate governance),
  • wykonanie audytów korporacyjnych,
  • przygotowywanie i negocjowanie umów handlowych.

Kontakt:

jakub walczak doradca podatkowy

JAKUB WALCZAK

Partner
Doradca podatkowy nr 12010

Fuzje, przejęcia i inne reorganizacje

Transakcje z zakresu fuzji i przejęć charakteryzują się wysokim stopniem komplikacji oraz złożonością procesów.

SOLVEO oferuje doradztwo przy transakcjach fuzji i przejęć (zarówno po stronie kupującego w celu przejęcia firmy, jak i sprzedającego). Zajmujemy się kompleksową obsługą prawną fuzji i przejęć oraz przekształceń podmiotów gospodarczych. Wysoki standard usług jest gwarancją kompleksowej obsługi na wszystkich etapach transakcji. W ramach fuzji i przejęć oferujemy obsługę finansową, księgową oraz prawną, weryfikujemy Klienta pod kątem wszelkich wymogów prawnych oraz reprezentujemy w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

Oferujemy Państwu:

  • konsulting w procesach kupna całych przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części,
  • doradztwo przy połączeniach, reorganizacjach oraz przejęciach,
  • doradztwo w zakresie sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego części,
  • kompleksową obsługę prawną w transakcjach nabycia i sprzedaży udziałów lub akcji,
  • weryfikację poprawności połączeń w związku z prowadzeniem rachunkowości,
  • wsparcie w negocjacjach oraz transakcjach.

Kontakt:

jakub walczak doradca podatkowy

JAKUB WALCZAK

Partner
Doradca podatkowy nr 12010

Umowy handlowe

W SOLVEO pragniemy poznać jak najlepiej potrzeby naszych klientów, aby dzięki temu sporządzając umowy handlowe zapewnić ich maksymalne dopasowanie do indywidualnych potrzeb stron, zabezpieczenie bieżących oraz przyszłych interesów naszych klientów. Zapewniamy prawidłową, partnerską współpracę wszystkich zaangażowanych stron a pracując nad aspektami formalnymi planowanych czynności na bieżąco korzystamy ze wsparcia doradców podatkowych SOLVEO.

Umowy sporządzone przez SOLVEO cechują się najwyższą starannością i rzetelnością, przy zachowaniu pełnej zgodności z polskimi prawem. Zajmujemy się również przygotowaniem, opiniowaniem oraz negocjacjami wszelkich umów, które są potrzebne naszym klientom. W każdym, realizowanym zadaniu dokładnie rozważamy konsekwencje prawno-podatkowe sporządzanych umów i na bieżąco informujemy o tym Klienta.

Kontakt:

jakub walczak doradca podatkowy

JAKUB WALCZAK

Partner
Doradca podatkowy nr 12010

Odpowiedzialność członków zarządu

Stwierdzone naruszenia prawa w podejmowanych działaniach spółki, bądź jej pracowników często skutkują powstaniem ryzyka odpowiedzialności indywidualnej członków zarządu, jako osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie danego podmiotu. Odpowiedzialność członków organów spółek może przybierać różną postać m.in. odpowiedzialności cywilnoprawnej, administracyjnej oraz także odpowiedzialności karnej (w tym karnoskarbowej). Zgodnie z uprawieniami wynikającymi z Kodeksu Spółek Handlowych wierzyciele po stwierdzeniu bezskuteczności postępowania egzekucyjnego wobec spółki, podejmują czynności zmierzające do wyegzekwowania nieuregulowanych zobowiązań od członków zarządu.

Nasz wyspecjalizowany zespół reprezentuje naszych klientów w negocjacjach i procesach sądowych związanych z tą problematyką. W tym zakresie oferujmy również przegląd wewnętrznych procedur podatkowych oraz wyszczególnienie zasadniczych ryzyk odpowiedzialności indywidualnej. SOLVEO zajmuje się także przygotowaniem wewnętrznych procedur, których zadaniem jest ograniczenie odpowiedzialności indywidualnej członków zarządu oraz stworzenie strategii obrony w toku ewentualnego postępowania karnoskarbowego.

Kontakt:

jakub walczak doradca podatkowy

JAKUB WALCZAK

Partner
Doradca podatkowy nr 12010